අයවැය ඇස්තමේන්තුව 2019

අයවැය ඇස්තමේන්තුව 2019

අනුලා විද්‍යාලය -නුගේගොඩ

ආදායම
ආරම්භක ශේෂය
ජංගම ගිණුමේ ශේෂය 1,013,505.58
ස්ථාවර තැන්පතු
2-0026-01-42611 175,000.00
2-0026-01-42603 100,000.00
2-0026-11-78806 2,715,606.58
2-0026-11-78792 826,020.00
2-0026-11-78814 747,867.84
2-0026-14-47297 150,000.00
එකතුව 4,714,494.42
S1
1.1 දුරකථන ප්‍රතිපූර්ණ 144,000.00
1.2 විදුලිය ප්‍රතිපූර්ණය 60,000.00
1.3 SBLIG 2019 1,000,000.00
1.4 වෙනත් ප්‍රතිපූර්ණ ලැබීම් 100,000.00
1.5 මානව සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ලැබීම් 500,000.00
එකතුව 1,804,000.00
S4
4.1 ගුණාත්මක යෙදවුම් ලැබීම් 75,000.00
S6
6.1 පරිත්‍යාග දෙමාපිය - 2 1,600,000.00
ආදි ශිෂ්‍ය  - 2 400,000.00
එකතුව 2,000,000.00
S7
7.1 ආපනශාලා ආදායම් 1,200,000.00
7.2 වාහන ධාවන ආදායම් 100,000.00
7.3 තටාක ආපනශාලා ආදායම් 325,000.00
7.4 ප්‍රචාරක දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශන ආදායම 500,000.00
7.5 පිහිනුම් තටාක ආදායම 3,000,000.00
එකතුව 5,125,000.00
S8
8.1 පාසල් සංවර්ධන සමිති සාමාජික මුදල් 2,748,000.00
(රු.600 x 3,420 + 580 x 1,200)
S9
9.1 ශිෂ්‍ය වාර්තා ,ප්‍රගති වාර්තා විකිණීම 1,000,000.00
9.2 අනුල සර 2019 6,100,000.00
9.3 සිඟිති මියුලැසි 2019 1,500,000.00
9.5 ශිෂ්‍ය සංගම් සාමාජික මුදල් ලැබීම් 537,000.00
9.6 ශිෂ්‍ය සංගම් පරිත්‍යාග ලැබීම් 500,000.00
9.7 ක්‍රීඩා සංගම් සාමාජික මුදල් ලැබීම් 1,878,000.00
9.8 අධ්‍යාපන චාරිකා මුදල් ලැබීම් 3,178,160.00
9.9 ප්‍රාථමික අංශයෙහි සිඟිති පොළෙහි ආදායම 100,000.00
9.10 ද්වියිතීක අංශයෙහි අවුරුදු පොළ 150,000.00
9.11 පුස්තකාල සාමාජික ගාස්තු (රු.20) හා දඩ මුදල් 125,000.00
9.12 ශිෂ්‍ය සංගම් ව්‍යාපෘති ආදායම් 250,000.00
එකතුව 15,318,160.00
S10
10.1 ආරක්ෂක හා පරිපාලන
10.2 ක්‍රීඩා අරමුදල්
10.3 විෂය සමගාමී
10.4 ඇගයීම් හා පැවරුම්
එකතුව

 

S 10

10.1  ආරක්ෂක අරමුදල

2018                                    2019

ඇස්තමේන්තු             සත්‍ය                      ඇස්තමේන්තු

වියදම                  වියදම                          වියදම

ආරක්ෂක ගාස්තු                                                          5 700 000.00        5 400 000.00               5 400 000.00

දුරකථන ගාස්තු                                                               175 000.00           131 000.00                  200 000.00

විදුලිය                                                                    1 450 000.00        1 386 961.50                 764 000.00

7 100 000.00

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව                                4 600

එක් ශිෂ්‍යාවකගේ දායකත්වය             1 545/=

 

 

10.2  ක්‍රීඩා වියදම්

2018                                            2019

ඇස්තමේන්තුගත            සත්‍ය                  ඇස්තමේන්තුගත

වියදම                     වියදම                         වියදම

ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් සඳහා                           3 738 000.00          2 065 942.00               4 398 000.00

ක්‍රීඩාංගන ගාස්තු                                        600 000.00              600 000.00                 900 000.00

නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා වියදම්                               959 000.00              560 000.00              1 000 000.00

ක්‍රිඩා වියදම්                                              150 000.00                50 000.00                280 000.00

6 578 000.00

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව                                4 600

එක් ශිෂ්‍යාවකගේ දායකත්වය        1 430/=

10.3   විෂය සමගාමී

2019

ඇස්තමේන්තුගත

වියදම

ආගමික කටයුතු(පිරිත් පිංකම)                                                                                455 400.00

වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය                                                                                       1 500 000.00

1 955  400.00

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව                                 4 600

එක් ශිෂ්‍යාවකගේ දායකත්වය            425/=

 

 

10.4   අධ්‍යාපන සංවර්ධන අරමුදල

2018                                    2019

ඇස්තමේන්තුගත             සත්‍ය              ඇස්තමේන්තුගත

වියදම                  වියදම                       වියදම

විෂය මාලා ක්‍රියාත්මක

කිරීමට අදාළ වියදම්                                       1 896 349.00           787 129.00             900 000.00

ඇගයීම් මණ්ඩල වියදම්                                     -                             -                           300 000.00

ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය/සිසු කුසලතා ඇගයීම              2 002 800.00           570 000.00          1 300 000.00

2 500 000.00

 

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව                                4 600

එක් ශිෂ්‍යාවකගේ දායකත්වය           540/=

 

10.5  විභාග අරමුදල

2018                                       2019

ඇස්තමේන්තුගත            සත්‍ය                     ඇස්තමේන්තුගත

වියදම                     වියදම                           වියදම

ඇගයීම් හා පැවරුම්                             1 188 500.00         1 039 173.00                 1 650 000.00

 

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව                                4 600

එක් ශිෂ්‍යාවකගේ දායකත්වය           360/=

 

 


 

අපේක්ෂිත වැය 2019
REX1 විෂය මාලා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ පුනරාවර්තන වියදම් රු.
1.1 1-13 ශ්‍රේණි ඇඟයීම් හා පැවරුම්  වියදම්
ප්‍රාථමික අංශය 400,000.00
ද්විතීක අංශය   6 - 11 ශ්‍රේණි 650,000.00
ද්විතීක අංශය උසස් පෙළ 600,000.00
1.2 විද්‍යාගාර අවශ්‍යතා
විද්‍යාගාර උපකරණ 100,000.00
රසායන ද්‍රව්‍ය 250,000.00
ගෑස්  -  විද්‍යාගාරය 20,000.00
ගෑස්  -  ගෘහ විද්‍යාගාරය                                                                                                          50000.00 30,000.00
1.3 අධ්‍යාපන සම්මන්ත්‍රණ  වියදම් 300,000.00
1.4 විෂය දැනුම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 400,000.00
එකතුව 2,750,000.00
REX2 උපදෙශක සේවා / උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලීන් / විෂය බාහිර හා විෂයය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම්
2.1 isiq l=i,;d we.hSï - m%d:ñl 300,000.00
ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය -ද්වීතීක 1,000,000.00
2.2 වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය 1,500,000.00
2.3 අවුරුදු උත්සවය  - ප්‍රාථමික 20,000.00
අවුරුදු උත්සවය -ද්වීතීක 30,000.00
2.4 මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන 500,000.00
2.5 පාසල් පාදක ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන් 20,000.00
2.6 නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් - ප්‍රාථමික 50,000.00
නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් -ද්වීතීක 70,000.00
2.7 ආගමික කටයුතු 500,000.00
2.8 අමාත්‍යංශ, පළාත් කලාප මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු විෂය සමගාමී 50,000.00
2.9 කොට්ඨාශ. පළාත්,අමාත්‍යංශ හරහා පැවරෙන උත්සව වියදම් 25,000.00
2.10 වෙනත් උත්සව වියදම් 150,000.00
2.11 පරිසර වැඩසටහන් 50,000.00
2.12 ක්‍රිඩා වියදම් 280,000.00
2.13 ක්‍රිඩා උත්සව වියදම් - ප්‍රාථමික අංශය 200,000.00
නිවාසාන්තර ක්‍රිඩා උත්සව වියදම් - ද්විතියීක අංශය 800,000.00
2.14 ක්‍රිඩාංගන  ගාස්තු 900,000.00
2.15 සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ ‍වැඩසටහන් (1, 6,12 ශ්‍රේණි) 100,000.00
2.16 අනුලසර ප්‍රසංගය 2019 5,010,000.00
2.17 සිඟිති මියුලැසි ප්‍රසංගය  -ප්‍රාථමික අංශය 1,000,000.00
2.18 සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘති 30,000.00
2.19 ශිෂ්‍ය සංගම් වියදම් - ශිෂ්‍ය සංගම් සාමාජික ලැබීම් - 537,000.00
2.20 ශිෂ්‍ය සංගම් වියදම් - ශිෂ්‍ය සංගම් පරිත්‍යාග 500,000.00
2.21 අධ්‍යාපන චාරිකා සඳහා යන වියදම 3,178,160.00
2.22 මව්පිය වන්දනාව 100,000.00
2.23 ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන 280,000.00
එකතුව 17,180,160.00
REX3 පාසලට අවශ්‍ය අධ්‍යාපන / පරිපාලන / උපයෙගීතා සේවා හා ශුභසාධන කටයුතු
3.1 පිහිනුම් තටාක පෞද්ගලික දීමනා
3.1 ලිපිද්‍රව්‍ය මිලට ගැණුම් 300,000.00
3.2 ශිෂ්‍ය වාර්තා, ප්‍රගති වාර්තා, ලාංඡන හා ටයි පටි මිලට ගැණුම් 500,000.00
3.3 කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා 225,000.00
3.4 සංග්‍රහ වියදම් - විශේෂ සටහන් 12 350,000.00
සංග්‍රහ වියදම් - ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාර වලට පැමිණෙන දෙමාපියන් සඳහා 150,000.00
3.5 ඉන්ධන ගැණුම් 690,400.00
3.6 ආරක්ෂක සේවා ගාස්තු 5,400,000.00
3.7 මුද්දර හා තැපැල් ගාස්තු 10,000.00
3.8 විදුලි ගාස්තු 1,500,000.00
3.9 දුරකථන ගාස්තු හා අන්තර්ජාල වියදම් 200,000.00
3.10 මුද්‍රණ ගාස්තු 75,000.00
3.11 බැංකු ගාස්තු 20,000.00
3.12 ප්‍රවාහන හා ගමන් ගාස්තු 300,000.00
3.13 ගුණාත්මක යෙදවුම් - පන්ති කාමර අවශ්‍යතා මිලදී ගැනීම 100,000.00
3.14 උත්තර පත්‍ර ඇගයීමේයී මණ්ඩල සදහා වියදම්
I වාරය 100,000.00
II  වාරය 100,000.00
III වාරය 100,000.00
එකතුව 10,120,400.00
REX4 කාර්යමණ්ඩල පාරිශ්‍රමික
4.1 ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන්ගේ දීමනා 4,398,000.00
4.2 වෙනත් පුහුණුකරුවන්ගේ දීමනා 194,000.00
4.3 කාර්යමණ්ඩල පාරිශ්‍රමික 4,524,600.00
එකතුව 9,116,600.00
REX5 ප්‍රග්ධන භාණ්ඩ හා උපකරණ නඩත්තු හා සුළු අලුත්වැඩියා
5.1 වාහන නඩත්තුව රක්ෂණය හා අලුත්වැඩියා කිරීම 750,000.00
5.2 ගොඩනැගිලි /පන්ති කාමර නඩත්තුව හා අලුත්වැඩියාව (සෞන්දර්ය ඒකකය ඇතුලුව) 690,000.00
5.3 කාණු පද්ධතිය නඩත්තුව හා අලුත්වැඩියා කිරීම 260,000.00
5.4 ජල නල පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම 150,000.00
5.5 විදුලි පරිපථය නඩත්තුව හා අලුත්වැඩියා කිරීම 280,000.00
5.6 ඇමතුම් පද්ධතිය හා ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය උපකරණ නඩත්තුව අලුත්වැඩියාව 400,000.00
5.7 සෞන්දර්ය උපකරණ හා තුර්යවාදක උපකරණ   අලුත්වැඩියාව  - විශේෂ සටහන් 9 81,000.00
5.8 කාර්යාල උපකරණ නඩත්තුව හා අලුත්වැඩියාව 600,000.00
එකතුව 3,211,000.00
REX6 පාසල් ගොඩනැගිලි සුළු නඩත්තු හා සුළු අලුත්වැඩියා
6.1 වැසිකිළි හා කැසිකිළි පද්ධතිය නඩත්තුව හා අලුත්වැඩියා කිරීම 200,000.00
6.2 පන්ති කාමර ඩෙස් පුටු නඩත්තුව හා අලුත්වැඩියාව 50,000.00
6.3 පිහිණුම් තටාකය නඩත්තුව‍ හා අලුත්වැඩියාව 800,000.00
6.4 පරිගණක නඩත්තුව, අලුත්වැඩියාව 250,000.00
6.5 පාසල් භුමි නඩත්තු හා අලංකරණ 175,000.00
එකතුව 1,475,000.00
REX7 පවිත්‍රතා හා පිරිසිදු කිරීම්
7.1 පවිත්‍රතා ද්‍රව්‍ය ගැණුම් 125,000.00
7.2 අමතර වියදම් 100,000.00
7.3 li, l<uKdlrk jevigyk 100,000.00
එකතුව 325,000.00
CEX2 විෂයමාලා ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධන වියදම්
2.1 විෂයමාලා ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධන වියදම් 300,000.00
2.2 සෞන්දර්ය උපකරණ හා තුර්යවාදන ඇඳුම් මිලදී ගැනීම‍ - විශේෂ සටහන් 9 150,000.00
2.3 ක්‍රිඩා භාණ්ඩ මිලදි ගැණුම් 150,000.00
එකතුව 600,000.00
CEX3 පුස්තකාල හා පොත් මිලදී ගැනීම්
3.1 පුස්තකාල පොත් හා සඟරා 100,000.00
එකතුව 100,000.00
CEX4 පාසල් ගොඩනැගිලි නව ඉදි කිරීම් හා වෙනත් ප්‍රග්ධන වියදම්
4.1 ඇමතුම් පද්ධතිය හා ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම. 200,000.00
4.2 ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතියට අවශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම හා සවි කිරීම.- ද්විතීයික අංශය(දෙවන අදියර) 300,000.00
4.3 ප්‍රාථමික අංශයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව, නවීකරණය 700,000.00
4.4 Smart Class Room - SBLIG 2017 300,000.00
4.5 l%Svdmsá ixj¾Ok úhoï ^w;a mkaÿ iy oe,a mkaÿ& 1,250,000.00
එකතුව 2,750,000.00
CEX5 ප්‍රග්ධන භාණ්ඩ හා උපකරණ මිලදී ගැනීම(උදා- ලී බඩු කර්යාලීය උපකරණ)
5.1 පරිගණක විද්‍යාගාර උපාංග මිලදි ගැණුම් 600,000.00
5.2 පිහිනුම් තටාකයට අවශ්‍ය උපකරණ මිල දී ගැනීම 600,000.00
5.3 කාර්යාල උපකරණ  මිලදී ගැනීම‍ 1,200,000.00
5.4 අමුත්තන් රැදී සිටීමෙ ස්ථානය ඉදිකිරීම හා ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ මිලට ගැනීම 400,000.00
5.5 ආරක්ෂක කුටි නවීකරණනය 400,000.00
5.6 බුදු මැදුර නවීකරණය 250,000.00
5.7 ගොඩනැගිලි හා ගුරු විවේකාගාරය නවීකරනය 1,400,000.00
එකතුව 4,850,000.00

 


 

ශේෂය 1,013,505.58 Rex1 2,750,000.00
ස්ථාවර තැන්පතු 4,714,494.42 Rex2 17,180,160.00
S1 1,804,000.00 Rex3 10,120,400.00
S4 75,000.00 Rex4 9,116,600.00
S6 2,000,000.00 Rex5 3,211,000.00
S7 5,125,000.00 Rex6 1,475,000.00
S8 2,748,000.00 Rex7 325,000.00
S9 15,318,160.00 Cex1 100,000.00
S10 Cex2 600,000.00
Cex3 100,000.00
Cex4 2,750,000.00
Cex5 4,850,000.00
32,798,160.00 52,578,160.00
Diff 19,780,000.00
4600 * 4300 19,780,000.00

 

 

 

 

 

ආදායම
ආරම්භක ශේෂය
ජංගම ගිණුමේ ශේෂය 1,013,505.58
ස්ථාවර තැන්පතු
2-0026-01-42611 175,000.00
2-0026-01-42603 100,000.00
2-0026-11-78806 2,715,606.58
2-0026-11-78792 826,020.00
2-0026-11-78814 747,867.84
2-0026-14-47297 150,000.00
එකතුව 4,714,494.42
S1
1.1 දුරකථන ප්‍රතිපූර්ණ 144,000.00
1.2 විදුලිය ප්‍රතිපූර්ණය 60,000.00
1.3 SBLIG 2019 1,000,000.00
1.4 වෙනත් ප්‍රතිපූර්ණ ලැබීම් 100,000.00
1.5 මානව සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ලැබීම් 500,000.00
එකතුව 1,804,000.00
S4
4.1 ගුණාත්මක යෙදවුම් ලැබීම් 75,000.00
S6
6.1 පරිත්‍යාග දෙමාපිය - 2 1,600,000.00
ආදි ශිෂ්‍ය  - 2 400,000.00
එකතුව 2,000,000.00
S7
7.1 ආපනශාලා ආදායම් 1,200,000.00
7.2 වාහන ධාවන ආදායම් 100,000.00
7.3 තටාක ආපනශාලා ආදායම් 325,000.00
7.4 ප්‍රචාරක දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශන ආදායම 500,000.00
7.5 පිහිනුම් තටාක ආදායම 3,000,000.00
එකතුව 5,125,000.00
S8
8.1 පාසල් සංවර්ධන සමිති සාමාජික මුදල් 2,748,000.00
(රු.600 x 3,420 + 580 x 1,200)
S9
9.1 ශිෂ්‍ය වාර්තා ,ප්‍රගති වාර්තා විකිණීම 1,000,000.00
9.2 අනුල සර 2019 6,100,000.00
9.3 සිඟිති මියුලැසි 2019 1,500,000.00
9.5 ශිෂ්‍ය සංගම් සාමාජික මුදල් ලැබීම් 537,000.00
9.6 ශිෂ්‍ය සංගම් පරිත්‍යාග ලැබීම් 500,000.00
9.7 ක්‍රීඩා සංගම් සාමාජික මුදල් ලැබීම් 1,878,000.00
9.8 අධ්‍යාපන චාරිකා මුදල් ලැබීම් 3,178,160.00
9.9 ප්‍රාථමික අංශයෙහි සිඟිති පොළෙහි ආදායම 100,000.00
9.10 ද්වියිතීක අංශයෙහි අවුරුදු පොළ 150,000.00
9.11 පුස්තකාල සාමාජික ගාස්තු (රු.20) හා දඩ මුදල් 125,000.00
9.12 ශිෂ්‍ය සංගම් ව්‍යාපෘති ආදායම් 250,000.00
එකතුව 15,318,160.00
S10
10.1 ආරක්ෂක හා පරිපාලන
10.2 ක්‍රීඩා අරමුදල්
10.3 විෂය සමගාමී
10.4 ඇගයීම් හා පැවරුම්
එකතුව

Last Updated (Sunday, 25 November 2018 16:04)